Palliatieve zorgen

Wij begeleiden u en uw naasten

totaalzorg

Wat is palliatieve zorg?

Onder palliatieve zorg verstaan we een totaalzorg aan die patiënt die te maken  heeft met een vergevorderd of terminaal stadium van  levensbedreigende ziekte, ongeacht zijn verdere levensverwachting. Indien genezing niet meer mogelijk is staat het verbeteren van de kwaliteit van leven en het comfort van de patiënt centraal.

Palliatieve zorg is een ruim begrip. Men kan een palliatief beleid opstarten vanaf het ogenblik dat de patiënt als palliatief wordt geïdentificeerd. Dit wil zeggen dat wanneer bij de patiënt een levensbedreigende ziekte wordt gediagnosticeerd en waarbij genezing niet meer mogelijk is. Deze fase loopt tot en met de terminale fase. In deze fase kan er nog altijd ruimte zijn voor behandeling. Palliatieve zorg thuis omvat eveneens comfortzorg voor de patiënt en de naasten en gaat later over in terminale zorg tot patiënt overlijdt.

Wat is vroegtijdige zorgplanning?

Wanneer een patiënt te maken krijgt met een  levenbedreigende ziekte komen er heel veel vragen op je af. In deze fase is het nuttig om een vroegtijdige zorgplanning te voorzien. Wil ik euthanasie? Wil ik sedatie? Hoe zie ik mijn levenseinde? Wat is een negatieve wilsbeschikking?

Het is heel belangrijk dat patiënten en hun naasten hierover uitgebreid praten, ook dit geeft gemoedsrust voor alle partijen. De website van het LevensEinde InformatieForum kan daarbij nuttige informatie bieden.

Het ‘LEIF’ is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.

Thuisverpleging De Klaver

Palliatieve zorg

Thuisverpleging in de palliatieve fase

Palliatieve zorg in de thuissituatie begint bij de eerstelijnszorgverleners. De thuisverpleegkundige start dit samen en in overleg met de huisarts op. Hierbij wordt er erg intensief samengewerkt met multidisciplinaire begeleidingsequipes zoals PHA (Palliatieve Hulp Antwerpen ) en PNM (Palliatief Netwerk Mechelen).

Wanneer mensen aan hun laatste levensfase beginnen moeten ze vrij kunnen kiezen of ze die thuis of in een ziekenhuis op een palliatieve eenheid willen doorbrengen. Thuiszorg in de vertrouwde omgeving geeft daarbij een zekere gemoedrust voor de patiënt en voor de naasten. Ze krijgen zo de gelegenheid om afscheid te nemen van hun dierbaren in een zorgzame en warme omgeving.

Palliatieve zorg aan huis is zeer intensief zowel voor de patiënt en zijn familie als voor het team van thuisverpleegkundigen. In deze fase sta je als thuisverpleegkundige erg dicht bij de patiënt en zijn omgeving.

We streven daarbij naar een zo groot mogelijk comfort voor de patiënt. Dat uit zich niet alleen op fysisch vlak maar vooral ook in de mentale ondersteuning van zowel de patiënt als zijn naaste familie. We ondersteunen ook met een babbel, een glimlach, een tas koffie en soms zelfs met een vleugje humor. Zo kunnen ook moeilijk bespreekbare zaken aan bod komen. Ook wij als verpleegkundigen vinden in deze begeleiding en comfortverstrekking een enorme voldoening.

Palliatief forfait

Wanneer de arts u vertelt dat u niet meer kan genezen is dit niet makkelijk. Er komt heel wat bij kijken, ook financieel. Vandaar dat dit forfait in het leven geroepen werd.

Het palliatief forfait is een financiële tegemoetkoming voor patiënten met een palliatief statuut. Het draagt in belangrijke mate bij om de kosten van verzorgingsmateriaal, geneesmiddelen, …te dekken. Het forfait bedraagt 686,24 EUR (jaarlijks indexering).

De arts gaat na of u hiervoor in aanmerking komt via het formulier ‘medische kennisgeving’. Het formulier wordt vervolgens opgestuurd naar de adviserend geneesheer van de mutualiteit waarbij de patiënt aangesloten is.

Het gebeurt regelmatig dat patiënten met een palliatieve diagnose uit het ziekenhuis ontslagen worden, maar waarbij de behandelende geneesheer de medische kennisgeving niet in orde heeft gebracht. Vandaar dat we deze informatie graag met u delen!